openingstijden: werkdagen 7:30 – 17:30 zaterdag 7:30 – 12:00

Zoek

Leveringsvoorwaarden

Livingstone Goes BV is gevestigd te Goes, zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56565453
Hierna gelezen als Livingstone Goes kan ook gelezen worden als Livingstone Goes BV

Livingstone Goes houdt zich bezig met opdrachten en leveringen van bestratings- en tuinproducten aan zowel de consumenten als de zakelijke markt.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Livingstone Goes BV Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle door Livingstone Goes gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op alle door Livingstone Goes gedane aanbiedingen, leveringen en diensten, zulks met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij/derden.

 2. Eigendomsovergang en risico

 1. Behoudens het in lid 2 en verder gestelde gaat het eigendom van, en het risico voor beschadiging of

  tenietgaan van goederen, geheel of gedeeltelijk, op de koper over bij de levering.

 2. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid gesteld, behoudt Livingstone Goes zich het eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat het eigendom op de koper over zodra hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Livingstone Goes heeft voldaan.

 3. Indien het verkochte geleverd is maar nog niet betaald mag de koper het niet aan derden ter hand of ter beschikking stellen op grond van welke titel of welke benaming dan ook. Hieronder valt onder meer de (gedeeltelijke) overdracht van goederen in eigendom, (onder)pand of bezitloos pand

 4. Bij verlies, diefstal, inbeslagneming e.d. van het verkochte is de koper verplicht, zolang geen integrale betaling heeft plaatsgevonden, zulks binnen 24 uren na de ontdekking daarvan aan Livingstone Goes te melden.

 5. Door het simpele feit van niet nakoming of overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt de koper dadelijk een opeisbare boete tot het bedrag dat gelijk is aan de koopsom.

 6. Lid 3 blijft buiten toepassing indien de wederpartij een bedrijf uitoefent, waarbij het verkopen van het geleverde doel is.

 Levering

 1. De levering van de goederen vindt plaats op het adres van de koper op de tussen partijen overeengekomen dag en tijdstip, tenzij partijen schriftelijk een andere plaats van aflevering zijn overeengekomen.

 2. De levering van de goederen vindt plaats binnen 14 werkdagen na het plaatsen en betalen van de bestelling, tenzij partijen anders overeengekomen zijn.

 3. Is levering op de overeengekomen dag niet mogelijk, dan kan Livingstone Goes na schriftelijk of telefonisch bericht het tijdstip van levering eenzijdig wijzigen, zonder dat hierdoor voor de koper recht op schadevergoeding van enige directe of indirecte schade ontstaat.

 4. De levering is voltooid op het moment dat de goederen ter vrije beschikking staan van de koper.

 5. Indien een tijdige levering onmogelijk is als gevolg van overmacht of andere onvoorziene

omstandigheden, wordt de levertijd verlengd tot dat moment waarop Livingstone Goes redelijkerwijze in de gelegenheid is tot levering. Als overmacht zal in ieder geval hebben te gelden natuurgeweld, vorst en staking.

6. Bij leveringen aan particulieren is de betaling contant/pin bij aflevering, voor bedrijven is dit volgens de gemaakte afspraken met een betalingstermijn van 14 dagen.

Ontvangst en reclames

 1. De koper verklaart het gekochte in goede staat met alle toebehoren te hebben ontvangen en dit bij

  aflevering te hebben gecontroleerd.

 2. De koper heeft te allen tijde het recht de koop binnen 7 werkdagen na ontvangst van de goederen zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Zie hiervoor de retourvoorwaarden in artikel 5.

 3. Reclames dienen schriftelijk per aangetekende brief te geschieden binnen 7 dagen na de levering. Na afloop van deze termijn wordt de koper geacht de goederen onvoorwaardelijk te hebben aanvaard.

 4. Indien de koper de geleverde goederen heeft verwerkt, bewerkt of anderszins heeft gebruikt is het recht te reclameren verwerkt, ook binnen de in lid 2 genoemde termijn. Ook in dat geval wordt de koper geacht de goederen onvoorwaardelijk aanvaard te hebben.

Retourvoorwaarden

 1. Koper heeft het recht zonder opgave van redenen het product of de producten, binnen 7 werkdagen vanaf de dag van ontvangst, terug te sturen naar Livingstone Goes. De klant dient per e-mail, brief of fax een verzoek in te dienen voor terugname van het product alvorens hij dit verstuurd. De volledige order dient te worden teruggestuurd. Het is niet mogelijk een deel van een order te retourneren. Uitzonderingen staan vermeld onder lid 5 van dit artikel.

 2. Koper dient zelf zorg te dragen voor de retourzending naar Livingstone Goes. De kosten hiervan komen voor rekening van koper. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan Livingstone Goes zijn voor verantwoording en rekening van de koper. Indien Livingstone Goes de retourzending dient te verzorgen, zal Livingstone Goes koper voorafgaand aan de retourzending hiervan prijsopgave doen.

 3. V oorwaarde voor retourzending De goederen dienen

  1. geheel compleet en in de originele staat te zijn

  2. ongebruikt te zijn

  3. schoon te zijn, zoals de klant deze heeft ontvangen

  4. geadresseerd te zijn aan het door Livingstone Goes opgegeven retouradres

 4. Na ontvangst van de goederen zal het aankoopbedrag, minus de eventuele kosten voor retourzending, binnen 30 dagen geretourneerd worden aan de koper.

 5. Deelpakketten zijn speciaal voor u samengesteld en kunnen niet geretourneerd worden.

 6. Speciaal voor de koper bestelde orders kunnen niet geretourneerd worden.

Aanbiedingen

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk een geldigheidsduur is vermeld. Livingstone Goes is slechts door een aanbieding gebonden indien zij binnen de aanbiedingstermijn schriftelijk bericht van aanvaarding ontvangen heeft, waarmee de overeenkomst tot stand komt.

Prijzen en betaling

 1. Indien de kostprijs van de door Livingstone Goes verkochte producten een verhoging mocht ondergaan op grond van ondermeer veranderende invoerprijzen, prijswijzigingen, een wijziging in lasten, wijzigingen in heffingen en/of andere rechten of plichten, is Livingstone Goes gerechtigd de prijzen aan te passen, ook in geval de order al bevestigd is. Livingstone Goes zal hiervan de koper schriftelijk mededeling doen. Koper heeft het recht hierop de koop te ontbinden.

 2. Indien de koper niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald ontslaat hij daarmee Livingstone Goes van de plicht de goederen op de afgesproken datum af te leveren.

 3. Indien betalingen worden opgeschort, zal automatisch ook de aflevering worden opgeschort, ook indien de koper meent enig recht van reclame te hebben.

Ontbinding

 1. In geval van niet of niet tijdige betaling, of indien koper niet voldoet aan enige andere met Livingstone Goes gesloten overeenkomst, heeft Livingstone Goes het recht om de uitvoering van de desbetreffende overeenkomsten en alle verdere overeenkomsten tussen partijen, ook indien deze niet of slechts ten dele zijn uitgevoerd, op te schorten of te ontbinden door middel van een buitengerechtelijke verklaring, althans ontbonden te beschouwen zonder gerechtelijke tussenkomst, onverminderd het recht van Livingstone Goes tot vordering van vergoeding van de schade, gederfde winst en interest.

 2. Het bepaalde in lid 1 is ook van toepassing in geval van faillissement van de koper, diens surseance van betaling, aanbieding van een regeling aan crediteuren, beslaglegging op het bedrijfsvermogen of een gedeelte daarvan, liquidatie of overname van het bedrijf van de koper, wijziging van de rechtsvorm en wanneer er omstandigheden als in dit lid bedoeld bij het afsluiten van de koop overeenkomst zijn geweest, zonder dat Livingstone Goes door de koper op de hoogte is gesteld.

 3. Indien Livingstone Goes besluit tot ontbinding, kan de koper aan de overeenkomst geen enkel recht meer ontlenen. Eventuele betalingstermijnen zijn vervallen en betaling van het al geleverde is direct en geheel opeisbaar.

Aansprakelijkheid

 1. Alle directe of indirecte schade welke voortvloeit uit de met Livingstone Goes gesloten overeenkomst

  ten opzichte van de koper en/of derden wordt bij deze uitdrukkelijk uitgesloten.

 2. In het bijzonder aanvaard Livingstone Goes geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door haar verstrekte afbeeldingen, catalogi en tekeningen. Hetzelfde geldt voor de door Livingstone Goes verstrekte technische gegevens, maten en gewichten.

Garantie

Bestelt u een artikel bij Livingstone Goes, dan heeft u recht op de wettelijke garantie evenals de garantie die onze leveranciers op hun producten geven. Dit kan per merk/leverancier verschillend zijn. Livingstone Goes volgt de wettelijke bepalingen over het garantie geven op gekochte producten.

11.Wijziging van deze algemene voorwaarden

1. Livingstone Goes is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan wie dan ook. Indien deze voorwaarden gewijzigd wordt zullen de nieuwe

voorwaarden op de overeenkomst, aanbieding, levering of dienst van toepassing zijn die van kracht waren op de dag dat die overeenkomst, aanbieding, dienst of levering schriftelijk door Livingstone Goes is bevestigd, tenzij anders overeengekomen.

Geschillen

1. Alle, door Livingstone Goes als zodanig beschouwde, geschillen welke voortvloeien uit door haar gesloten overeenkomsten ter zake van verkochte en/of geleverde goederen, kunnen worden onderworpen aan het oordeel van de Kantonrechter dan wel de Arrondissementsrechtbank te Middelburg. Bij uitsluiting is Nederlands Recht van toepassing.